Infos tournois

Samson TESSIER champion du BLITZ en Bretagne